Produkter

Plakater

?
?
?
?

Sådan gør du

For at udregne en pris skal du udfylde formen til venstere og derefter trykke på knappen "Beregn". Prisen vil derefter blive vist i denne boks.

Samtryk Plakater

Samtryk går ganske enkelt ud på at vi samler ordrer fra mange kunder på samme store papirark. Dette medfører at trykmaskinens startomkostninger fordeles på flere kunder, og prisen på den enkelte ordre kan dermed nedbringes betragteligt - på visse produkter med helt op til 80%.

 • Papirtype: 170 gr silkemat
 • Produktionstiden: 5-7 dage
 • Farve: 4+0
 • Betaling: Kun forudbetaling
 • Fragt: Inkluderet i prisen
 • Vi anvender kun papir og farver af højeste kvalitet
Plakater
A3 A2
100 stk 1117 kr 1572 kr
200 stk 1218 kr 2126 kr
500 stk 1493 kr 2345 kr
1000 stk 1882 kr 2887 kr

Størrelse

Vælg den ønskede størrelse plakaterne skal have.

Hvis du ikke finder den ønskede størrelse på listen, så send en email til mail@mohrdieck.dk

Oplag

Hvor mange plakater ønsker du at trykke? Ved større antal/oplag bliver stykprisen mindre. Husk at vores priser er bedst ved oplag over 200 stk.

Hvis du ønsker mindre oplag eller har andre spørgsmål, så send en email til mail@mohrdieck.dk

Papirtype

Her kan du vælge papir efter gramvægt til plakaterne og hvilken type papir de skal trykkes på.

Finder du ikke den ønskede gramvægt eller papirtype, så skriv til mail@mohrdieck.dk

Tryklak

Tryklak er lak man trykker ovenpå 4-farvetrykket. Herved forsegles farven så man undgår afsmitning. Vi anbefaler tryklak hvis du vælger at få trykket plakaterne på silk papir.

Salgs og leveringsbetingelser

1. Tilbud og Aftale


 • Tilbud er bindende for Mohrdieck Tryk i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre bestilleren har bestilt en tryksag som Mohrdieck Tryk af samvittighedsmæssige årsager ikke kan trykke. Sker det er Mohrdieck Tryk forpligtiget til at tilbagebetale al forudbetaling bestilleren måtte have betalt.
 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af oko-tryk.dk
 • Variantioner i størrelse kan forekomme. 1,5% - 2% afvigelse.
 • Mohrdieck Tryk trykker i CMYK. P.g.a. samtryk formen kan der forekomme farveafvigelse på +/- 5%.

2. Pris


 • Alle prisr er ekskl. Moms men inklusiv levering.
 • Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, fritlægninger eller lignende, er Mohrdieck Tryk berettiget til at få dette arbejde betalt.
 • Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser, offentlige afgifter og øvrige omkostninger. Mohrdieck Tryk skal dokumentere stigningen.
 • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Mohrdieck Tryk forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

3. Levering


 • Med undtagelse af de forbehold der nævnes i punkt 3.3 finder levering sted på tiden aftalt mellem Mohrdieck Tryk og bestilleren. Er ingen leveringstid aftalt, afsender Mohrdieck Tryk når den bestilte vare er færdig produceret.
 • Leveringsstedet er Mohrdieck Tryks forretningsadresse. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning og risiko – (bestiller man fra oko-tryk.dk er fragten regnet ind i prisen, men kunden skal selv tegne transportforsikring). Mohrdieck Tryk er forpligtet til på bestillerens anmodning og dennes regning at tegne transportforsikring.
 • Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i punkt 8.1-2 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Mohrdieck Tryk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Mohrdieck Tryks leveringsforpligtelser fordyres for trykkeriet er Mohrdieck Tryk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at holde Mohrdieck Tryk skadesløs ved betaling af den af Mohrdieck Tryk beregnede merpris.

4. Betaling


 • Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato.
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
 • På Mohrdieck Tryks anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Mohrdieck Tryk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
 • Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Mohrdieck Tryk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret mv.


 • Samtlige varer fra Mohrdieck Tryk – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Mohrdieck Tryks ejendom.
 • Layout, rentegning, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Mohrdieck Tryk og må ikke uden Mohrdieck Tryks godkendelse overlades til tredjemand.
 • Hvis Mohrdieck Tryk hare lavet værktøj til brug af produktion som f.eks stanse-, præge- eller svejseværktøj er det Mohrdieck Tryks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6. Forsinkelse


 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af punkt 3.3 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler


 • Mohrdieck Tryk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i den digitale korrektur eller prøvetryk.
 • Mindre afvigelser fra godkendte digitale prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bstilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 • Mohrdieck Tryk forbeholder sig ret til at mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag.
 • Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks efter modtagelse (helst indenfor 48 timer efter modtagelse) at reklamere herover. Undlader bestilleren at reklamere inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Mohrdieck Tryk er berettiget at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid
 • Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæftet Mohrdieck Tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar


 • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Mohrdieck Tryk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. Det kan være i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Mohrdieck Tryk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
 • Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i punkt 8.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i punkt 8.1 nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.
 • I tilfælde af forsinkelser af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Mohrdieck Tryk ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder ab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand.
 • Mohrdieck Tryk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Mohrdieck Tryk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Mohrdieck Tryk skadesløs for et sådant ansvar.
 • Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæftet Mohrdieck Tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
 • Mohrdieck Tryk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Mohrdieck Tryks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Mohrdieck Tryk har udført. Mohrdieck Tryk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Mohrdieck Tryk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

9. Underleverandører


 • Mohrdieck Tryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter


 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11. Lovgivning


 • Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Enhver tvist bedømmes og afgøres efter dansk ret.

12. Markedsføring


 • Mohrdieck Tryks kunders email – adresser kan blive brugt i markedsføringsøjemed, men Mohrdieck Tryk vidergiver eller sælger aldrig email en kundes email adresse til tredjemand. Kunder modtager kun information fra Mohrdieck Tryk og det sker aldrig oftere end 1-2 gange pr måned.